Yazılım Uzmanlığı Bilgisayar Mühendisliği Bilirkişi Sertifikası

Bilgisayar Mühendisliği konusunda bilirkişi olmak için başvuran adaylar açıklanmıştır.

 

Her yılın ekim ayı sonunda yapılabilinen başvurular için gerekli belgeler;

 

1) Gerçek kişilerin;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

b) Başvuru tarihinde yirmibeş yaşından küçük olmaması,

c) Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık meslekî deneyime sahip olması,

d) Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs gibi bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık suçlarından biriyle hükümlü bulunmaması,

e) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından geçici olarak yasaklanmamış olması,

f) İstanbul ili çevresinde oturması veya meslekî faaliyetini icra etmesi,

g) Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmaması,

h) Halen faaliyetine devam ediyor olması gerekmektedir.

2)Tüzel kişilerin;

a) Hâlen faaliyetine devam ediyor olması,

b) Listeye kabul edilen tüzel kişiler adına incelemeyi yapacak olan gerçek kişi ya da kişilerin de listeye kabul şartlarını taşımaları gerekmektedir.

 

 

şeklindedir.

 

 

 

BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER

a) Nüfus cüzdanı örneği,

b) İstanbul il sınırları içinde oturduğu, ya da bu ilde meslekî faaliyetlerini yürüttüğüne dair belge,

c) Adlî sicil kaydı, (Son altı ay içinde alınmış)

d) Uzmanlık alanına ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin onaylı örneği,

e) Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık meslekî deneyime sahip olduğunu gösteren belge,

f) İki adet vesikalık fotoğraf (Birisi başvuru formuna yapıştırılacak)

Bir önceki yıla ait listede kayıtlı olanlardan (a), (d), (e) ve (f) bentlerinde sayılan belgeler istenmez. Tüzel kişiler tarafından yapılacak müracaatlarda; şirketler için ticaret sicil memurluğundan alınacak ticaret sicil tasdiknamesi, diğer tüzel kişiler için hâlen faaliyetine devam ettiğini gösterir ilgili resmî kurumdan alınacak belgenin ibraz edilmesi gerekir.

 

 

 

Hangi Alanlarda Bilirkişi Olunabilir

 

1. Kaçakçılık,
2. Gümrük Mevzuatı konusunda,
3. İmza ve yazı incelemesi (Grafoloji),
4. Orman suçlan konusunda,
5. Eşyaların değerlerinin tespiti konusunda, (Ziynet eşyası, otomobil, cep telefonu,   halı, saat, giyim eşyaları, gümüş süs eşyaları vs.)
6. Fikir ve sanat eserleri konusunda,
7. Tercümanlık, (İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça vs.)
8. Sağır ve dilsizlerin ifadesinin alınması konusunda,
9. Trafik kazaları konusunda,
10. Marka hukuku konusunda,
11. Haksız rekabet konusunda,
12. Mali konularda (mali müşavirlik, hesap uzmanlığı)
13. Kültür ve tabiat varlıklarının korunmaları ve uygulamaları – Tarihi Eserler konusunda, (Arkeolog, mimar vs.)
14. Bankacılık işlemleri konusunda,
15. Muhasebe,
16. Bilişim suçları konusunda,
17. Vergi Usulü Kanunu konusunda,
18. Tazminat konusunda,
19. Kredi kartları, sahteciliği konusunda,
20. Kumar makineleri konusunda,
21. Yangın konusunda,
22. Gemicilik konusunda, (gemi taşımacılığı, gemi makine mühendisliği, gemi sörveyi vs.)
23. İthalat ve ihracat uzmanlığı konusunda,
24. Petrol ürünleri konusunda, (kimyager, kimya mühendisi)
25. Sigortacılık konusunda,
26. Kriminoloji konusunda,
27. Sosyal hizmetler konusunda, (Sosyal hizmetler uzmanı, pedagog, psikolog)
28. SPK ve İMKB davaları konusunda,
29. CD, VCD, DVD gibi ürünlerin kopya olup olmadığı ve içeriklerinin eser niteliğinde olup olmadığı konusunda,
30. Ses ve Video kaydı ile TV yayınlarının çözümü ve yayın akışlarının tespiti konusunda,
31. Elektrik hırsızlığı konusunda,
32. Uyuşturucu maddelerin niteliği konusunda,
33. İş ve sosyal güvenlik mevzuatı konusunda,
34. 6136 sayılı kanun konusunda, (Ateşli silahlar, bıçaklar ile diğer aletler hk.)
35. Haberleşme konusunda,
36. Güzel sanatlar ve bölümleri,
37. Tekstil Mühendisliği,
38. Makine Mühendisliği,
39. Endüstri Mühendisliği,
40. Jeoloji Mühendisliği,
41. Jeofizik Mühendisliği
42. Jeodezi ve fotogrametri Mühendisliği
43. Gemi Mühendisliği,
44. Bilgisayar Mühendisliği,
45. Harita Mühendisliği,
46. İnşaat Mühendisliği,
47. Yazılım Mühendisliği,
48. Elektrik-Elektronik Mühendisliği,
49. Mimarlık,
50. Edebiyat,
51. Konservatuar tüm dalları,
52. Patent konusunda,
53. Fikri mülkiyet alanı konusunda,
54. Hukuk konusunda (Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, Icra-lflas Hukuku, İş Hukuku, İdare Hukuku)
55. Tıp konusunda,
56. Eczacılık konusunda,
57. Gemi, Uçak ve Tren kazaları konularında,
58. Marka, Patent ve Tasarım taklidi işler konusunda.

 

Comments
  1. 5 sene ago

Tahsin Can Yalçın için bir cevap yazın Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir